Syngenta Zeraim Gedera Daehnfeldt
Impatiens

Impatiens

Импатиенс

Импатиенсот (Impatiens walleriana) е едно од најзастапените цвеќиња во градините и по
балконите низ нашата држава. Наменето е за делови од градината кои се во поголемиот
ден од денот во сенка. Не поднесува директна сончева светлина. Се развива на температура
од 15-20 0 С не поднесува ниски температури. Ако температурата на субстратот падне
под 10 0 С негативно се одразува на понатамошниот развој. За импатиенсот се користи
субстрат медиум со мешавина на црн и бел тресет во однос 80% бел и 20% црн.
Се прихранува со кристални ѓубрива со додаток на калциум еднаш неделно
пр.14:07:28+5CaO.

ImpatiensImpatiensImpatiensКалендар